Den tredje edle sannhet: om slutten på det som gjør vondt

Nirodha – lidelsen kan opphøre.

At frigjøring fra lidelsen er mulig, er den tredje edle sannheten. Den sier at det finnes et håp, et mål som mennesket kan realisere gjennom sin søken og streben. 

Målet kalles
nirvana , men det er ikke et begrep som er lett å definere. Den buddhistiske måten å omtale nirvana på, er ved hjelp av negasjon, dvs. av hva det ikke er: nirvana er «den fullstendige lidenskapsløshet», dvs. utslokningen av begjær, grådighet, hat og uvitenhet. 

Likeledes kan en si at nirvana utslokningen av livstørsten og lysten etter stadig å ville være og ha mer. Nirvana er derfor utslokningen av selve den energi som driver livshjulet videre. Dette betyr ikke at nirvana i seg selv negativt, en form for «tilintetgjørelse» av alt en måtte oppleve som positivt i livet. I positive ordelag kan en si at nirvana betyr frihet: en frihet fra alt som er vondt og frihet fra grådighet, hat og uvitenhet. 


Nirvana kan også bety absolutt sannhet ved at det betegner illusjonenes tilintetgjørelse og den sanne innsikt om tilværelsen og hvordan mennesket skal forholde seg til alle forhold mennesket møter i sitt liv.

Tilbake