"Den Anonyme" (1720-tallet)

Manuskriptfragment innføyet i kap. 19 

"Lappernes forrige Afguder" i

Beskrivelse over Finnmarkens Lapper

av Knud Leem. København 1767, s. 409-419.
 
 
Utarbeidet til bruk for studenter ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
 

Jeg haver haft i Hænde en Relation om Lappernes Afguder, hvis Auctor jeg ikke vist veed, men dens Indhold lyder saaledes:
En liden Anmælding om en Deel af de u-omvendte Finners Afguder og Afguds-Dyrkelse.

Lapperne have indbildt sig Guder paa adskillige steder.

  • Skal en Deel holde til allerhøyest opp i Stierne-Himmelen.
  • En Deel længere neden i Luften.
  • En Deel neden paa Jorden.
  • En Deel et Stykke neden i Jorden.
  • En Deel meget dypt neden i Jorden.
  • Iblant de Guder, som ere allerhøyest oppe i Stierne-Himmelen, er Radien den Fornemste; men om han skal være der allevegne tilstæde, eller paa eet Sted, vides ikke; Men ingenlunde have Lapperne forstaaet den sande Gud under Radiens Navn, som sees deraf, at en Deel Lapper haver haft a parta, hvilket er grueligt at tale om, den sane Gud afmalet paa deres Rune-Bommer næst hos Radien. Denne Radien skal vel hielpe udi timelige Ting, saasom at give Lykke til Rensdyr, besynderlig naar han forstaaes ved Zhioaarve-Radien, som og er en Gud øverst udi Stierne-Himmelen, dog ringere, end Radien selv; Men ellers veed ikke alle Lapper at giøre Forskiel imellem Radien og Zhioaarve-Radien for Rensdyr, som gemeenlig skeer, sige de, at Ofret var til Radien, saasom de ikke veed af nogen anden Radien, end den samme; men Radiens fornemste Gierning er, at nedsende Aand til et Menniskes Undfangelse i Moders Liv, hvilken Aand den Qvinde Maderakko annamme af Radien, men overleverer den strax til sin Daatter Sarakka, der skal lade voxe Legem paa Aanden, indtil det bliver til et fuldkomment Foster. Radien skal og tage de Døde til sig, naar de en Tiid lang efter Døden have været i Dødningernes Rige, hvilket er et Stykke neden i Jorden, hvorom herefter skal meldes; men de, som formedelst deres Ulydighed imod deres Guder komme i Rota Land, som er saare dybt neden i jorden, og ikke udi Dødningernes Land, komme ikke heller til Radien, men blive altid udi Pinen hos Rota.    Tilbake                                                                                                                                                                               Roald E. Kristiansen-april 99