En forenklet framstilling av frelsesforståelsen i ulike religioner (bør kun brukes som utgangspunkt for refleksjon og samtale)

Komparasjon 1

Hinduisme

Buddhisme

 

 

Virkelighetsforståelse

Brahman = absolutt virkelighet: Én, evig, udelelig.
Samsara = relativ virkelighet: kjede av fødsler/død.

Sunyata = tomhet, ingen evig eller absolutt virkelighet.
Samsara = den erfarte virkelig­het av fødsler-død-gjenfødsler.

 

 

Menneskesyn

Mennesket er guddommelig fordi Atman = Brahman.

Mennesket har ingen absolutt sjel: an­atman = ikke-jeg

 

 

Problemet

Adskillelse fra Brahman: Atman ¹ Brahman.

Mennesket mener at det har en absolutt og evig sjel: atman.

 

 

Årsak

Menneskets uvitenhet om enheten: Avidya.

De tre drivkrefter: uvitenhet, hat, grådighet

 

 

Løsningen

Gjenforening atman - Brah­man, erkjenne universell enhet

Erkjenne universell tom­het, sunyata.

 

 

Frelsesvei

Yoga-meditasjon, bhakti-fromhet og uselvisk handling.

Ikke-dualistisk meditasjon, mottagende uten å holde fast.

 

 

Etikk

Styres av karma-loven: det en sår skal en også høste. Regulert av kaste-systemets lover.

Styres av karma og karuna: gjen­gjeldelse og barm­hjertighet. Bodhisattva-idealet som mønster

 

 

 

 

 

Komparasjon 2

Jødedom

Kristendom

Islam

 

Virkelig­hetsforståelse

Jahve = Én, evig, suverén og persolig involvert med sitt ut­valgte folk (Israel). Jorden = skapt og avhengig av Gud.

Gud = Treenig, evig, suverén og personlig invol­vert med den enkelte og med kirken. Jorden = skapt og avhengig av Gud.

Allah = Én, evig, personlig, suverén og barm­hjertig. Alle menn­eskers dom­mer. Jorden = skapt og avhengig av Gud.

 

Menneske­syn

Mennesket er skapt i Guds bilde som en leven­de sjel.

Mennesket er skapt i Guds bilde i, ved og til Kristus.  Kol 1:15ff

Skapt som Guds stedfortre­der på jorden til å tjene Allahs vilje.

 

Problemet

Svekket vilje: våger ikke å ta ansvar for sitt eget liv.

Menneskets vilje: inn­krø­ket i seg selv; grunnleggende selv­isk­het.

Mennesket er svakt: må ha veiledning og kunnskap.

 

Årsak

Viljen: mennesket ønsker ikke å leve slik som Gud vil.

Skyld: men­nesket er i opp­rør mot Gud og er fanget av synden.

Svakhet: manglende kunnskap og modenhet om Allahs vilje.

 

Løsningen

La egen vilje samstemme med Guds vilje i troens lydighet.

Akseptere Guds inngri­pen og tro på Jesu kors­død som sonof­fer.

Erkjenne Allahs allmakt og herredømme; ville leve i samsvar med Allahs vilje.

 

Frelsesvei

Gjøre rett, vise trofast kjær­lig­het, vandre ydmykt med Gud.

Frelst av nåde ved troen ale­ne. Gjerninger som troens frukt.

Underkaste seg Allahs allmakt og stole på hans barmhjertighet.

 

Etikk

Rettferdighet, godhet, for­plik­tet på paktsvilkårene, fri vilje.

Likedannelse med Kristus, hand­le i samsvar med kjærligheten.

Innføringen av sharia, vise barm­hjertig­het, erkjennelse av menneskets frie vilje.

 

 Tilbake til innhold