Samisk religion

En gjennomgang av hovedinnholdet i

Isaac Olsens manuskript:

"Relation om lappernes vildfarelser og overtro"

Trykt i J. Qvigstad, red., Kildeskrifter til den lappiske mythologi II
Det Kgl. Norske Videnskapers Selskabs Skrifter 1910, nr. 4. Trondhjem

 
Utarbeidet til bruk for studenter ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Biografisk notis:

Isaac Olsen (ca. 1680-1739) kom antagelig fra Trøndelag. Etter en kort som huslærer hos prestefamilien i Kjelvik i Porsanger, kam han i 1703 til Varanger som omgangsskolelærer for samene. Fra 1708 omfattet hans ansvarsområde som skolemester foruten Varanger, også de andre fjord- og kystdistriktene Tana, Laksefjord, Porsanger og Kvalsund. Hver vinter frem til 1716 reiste han i fjelldistriktene. I årene 1713-1716 reiste han tre ganger til Kola som tolk for skattefogden.

Isaac Olsen møtte Thomas von Westen i 1716 på hans første misjonsreise. von Westen overtalte ham til å bli med til Trondheim for å arbeide ved det nyopprettede Seminarium Lapponicum som "interpres et informator ligvæ Lapponicæ", dvs. som oversetter og lærer i samisk språk. I 1718 ble han kalt til København for å informere Misjonskollegiet om forholdene i Finnmark og for å utgi bøker på samisk. Han ble i København frem til 1721 etter å bli oppsagt fra Seminaret i Trondheim ettersom man var misfornøyd med hans oversettelser. Olsen vendte tilbake til Trondheim i 1722 og fikk en stilling som klokker ved Vår Frue kirke frem til sin død i 1730.


Skriftets kildeverdi:

Gjennom sine mange år som lærer i Finnmark, fikk Isaac Olsen grundig kjennskap til samenes liv og virke, ikke minst på det religiøse området. Han lærte seg det samiske språk og ble en viktig informant. Prosten i Vadsø, Ludvig Christian Paus (1657-1744) brukte i stor grad Olsens informasjon i sin instruks for helligdagsvektere utarbeidet i 1711 og i hans manuskript om "Lappernes Afguderier og Vildfarelser" fra 1715. Selv utarbeidet Isaac Olsen flere versjoner av sine nedtegnelser, deriblant et håndskrevet manuskript som Just Qvigstad fant i 1897. Olsen har også utarbeidet en liste over samenes offersteder som finnes i to versjoner.

Isaac Olsen betoner, antagelig med rette, at hans kunnskap om samiske forhold er unik fordi det ikke er noen andre som har sett og hørt så mye gjennom mange års besøk i samiske hjem som deres lærer. Selv sier han:

"Nu vil ieg her effter træde til Historien i sig self, og icke skrive effter anders mands skreffter eller talle effter segn, men alleniste det som ieg self med min Egen øyen haver seet, og med min øren hørt, og ieg self har forfaret i blant finnerne, ieg maa talle der om, som haver seet og hørt og Erfaret det at det er saa, thi, der er ingen som ved det saa vel som ieg, og ingen har seet og hørt, og erfaret det saa vel som ieg, og ingen har værit, og faret i blant finnerne paa den maade og saalenge som ieg og værit i hver mands huus, og for staar deris sprog saa vel som ieg, derfor vil ieg nu talle den bare blotte sandhed og hvorledis det er fadt i blant finnerne, og hvor der staar til". (s.10)
Den informasjonen Olsen meddelte ble høyt verdsatt av misjonærene og både von Westen og Knud Leem lånte fra Olsens materiale og gjorde utstrakt bruk av det i sine egne arbeider. Som kilde har Olsen likevel vært vurdert noe ulikt. Selv om han ikke alltid skiller mellom det han har lest (f.eks. Schefferus) og det han selv har sett og hørt blant samene, mener de fleste forskere likevel at hans omfattende og nære kjennskap til samisk miljø gjennom mange års opphold i Finnmark gir hans beskrivelser både tyngde og troverdighet, tross åpenbare mangler og en til tider sterk uvilje mot den tradisjonelle samiske religiøse praksis.


Innhold:

Sentrale deler av innholdet med utvalgte sitater fra Olsens manuskript er oppsummert under de nedenstående overskrifter:
 • Samiske guddommer
 • Trolldom
 • Riter i forbindelse med fødsel
 • Riter i forbindelse med dåp
 • Omdåp med nye navn
 • Fastepraksis
 • Oppdragelse hos de underjordiske
 • Oppdragelse i hjemmet
 • Noaide-gadzene
 • Opplæringen hos noaide-gadzene
 • Kulturell opplæring hos gadzene
 • Ur-noaiden
 • Om samenes språk
 • Gode og onde gadzer
 • Trollmessen
 • Trommen
 • Gadzene vil ha Nickus Buss til noaide
 • Andre som ble kalt til opplæring av gadzene
 • Gadzene angriper mennesker
 • Presten som ble noaide •                                                                                                                                                                    Roald E. Kristiansen-april 99