Isaac Olsen: Relation om lappernes vildfarelser og overtro
Kulturell opplæring hos gadzene

Det er på gadzenes befaling at noaidene utfører sine dåpshandlinger på barn som er syke eller gråter mye. Man skal lete etter det riktige navnet slik som skytteren leter etter sitt byttedyr, sier gadzene. Noaiden er også den som forholder samene nødvendigheten av å holde fast ved det samiske språk, samt den tradisjonelle klesdrakt og husbygging. Dette gjør de på befaling fra gadzene som sier at "de skal holde sig ved den moodeel, maade og dannelse som hand seer og hører, at self Noide-gadze har og bruger, med klæde dragt, sprog, huuser og Joigen og Runnen saa at troldmessen kand have sin gang" (s.36).

Det er også gadzene som befaler at en skal opprettholde en nomadisk livsform dersom de vil leve lenge. Flere ganger om året skal en bo der det er høye fjell, skog, berg og daler som er langt fra der de kristne nordmennene bor (darro-gadze / rist-gadze). Det er fordi en alltid skal bo der gud og englene er slik at en kan ha god lykke og et langt liv. Dersom en blir boende for lenge på ett sted og ikke flytter, holder en seg borte fra de stedene noaide-gadzene har sine boliger. Det gjør at en ikke vil kunne leve lenge, men snart bli fordervet og dø.

Noaide-gadzene befaler videre at noaidene og andre som har kunnskap, alltid skal joike fordi "det er lycksommeligt og godt, og bevarer og befrier i fra meget ondt og fare som kunde være paa færde" (36). Det er dessuten viktig at joiken alltid lyder slik at barna kan læres opp i kunsten å joike, "thi menniskene kand icke leve lenge, og beholde sin lycke, næring og biering, helse og helbrede" uten joiken.

Noaide-gadzene fremtrer i Olsens skildring som "kulturelle voktere" av den samiske tradisjon og identitet. Det er gadzene som insisterer på at det samiske språk, klesdrakt og byggeskikk må holdes i hevd, for uten forfedrenes gamle skikker og tradisjoner kan ikke noaiden utføre sin gjerning, og om ikke han kan holde sine "trollmesser", kommer heller ikke tingene i sin rette orden. Det er særskilt joikingen Olsen fremhever som "typisk" samisk og som skiller dem ut fra andre folkeslag som også bedriver trolldom. Det er ved hjelp av det samiske språk og joiken at trollkunstene kan praktiseres. Derfor vil ikke gadzene at de skal "forlade den første indrettet skick og mannering, baade med sprog, huser og ald anden finne skick af deris begynder Lappakatatus", dvs. den første Noaide - den såkalte "ur-noaiden".Utarbeidet av Roald E. Kristiansen til bruk for studenter ved
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø