Samisk sjamanisme

Anbefalt litteratur:

En anbefalt begynnerbok til studiet av samisk religion er:

  Brita Pollan, Samiske sjamaner: Religion og helbredelse. Oslo 1993.

Boken er utsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket. Den gir en enkel og lettfattelig innføring i samisk sjamanisme og inkluderer en analyse av samiske eventyr. Boken drøfter dessuten ulike forståelsesmodeller for sjamanistisk bevissthetsendringer og gir en tolkning av sammenhenger mellom religion og helbredelse.

  Louise Bäckman, "Saami religion" i The Encyclopedia of Religion Vol.12. New York 1987. (Leksikonartikkel)


Bibliografi til studiet av samisk religion:

  Håkan Rydving, Samisk religionshistorisk bibliografi. Uppsala 1993.

En meget omfattende samling av bøker og artikler, inkludert oversikt over skriftlige kilder, til studiet av samisk religionshistorie.

Viktige kildeskriftsamlinger:

  Just Qvigstad, Kildeskrifter til den lappiske mythologi, Trondhjem: Det Kgl. norske videnskabers selskabs skrifter 1903.

Inneholder bl.a. presten Randulfs manuskript ("Nærø-manuskriptet").

  Just Qvigstad, Kildeskrifter til den lappiske mythologi. Trondhjem: Det Kgl. norske videnskabers selskabs skrifter 1910.

Inneholder bl.a. Isaac Olsens manuskript, "Om lappernes vildfarelser og overtro".

  Edgar Reuterskiöld, Källskrifter till lapparnas mytologi. Stockholm 1910.

  J. Falkenberg, red., Nordlands og Troms finner i eldre håndskrifter. Nordnorske samlinger bind V. Oslo 1943-45.

Inneholder bl.a. deler av Skankes manuskript og J.Kildals "Afguderiets Dempelse".

  K.B. Wiklund, red., Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. Umeå 1983.

Faksimilieutgave av de s.k. "prästrelationerna" m.m. som først gang ble utgitt 1897-1909 i Svenska landsmålen och svenskt folkliv.

Kildekritikk:

  Håkan Rydving, Samisk religionshistoria: några källkritiska problem. Uppsala 1995.

Meget god innføring i metodespørsmål knyttet til studiet av de historiske kilder for samisk religion. Gir også anledning til synoptiske studier av ulike kilder og deres gjensidige avhengighet.

Eldre innføringsbøker til emnet er (angitt i kronologisk orden):

  Lars Levi Læstadius, Fragmenter i lappska mythologien. [1840-45]. Åbo 1997.

Prost og vekkelsespredikant Læstadius i Karesuando skrev denne avhandlingen til det franske vitenskapsakademiet i løpet av årene 1840-45, men ble ikke trykt før over 100 år senere. Mange av hans observasjoner og hans gjennomgang av eksisterende litteratur den gang er fortsatt av stor interesse.

  J.A. Friis, Lappisk mythologi. Christiania 1871.

En klassisk eldre studie av samisk religion som systematiserer og sammenfatter de mytologiske forestillingene 1700-tallets misjonærer og prester observerte blant samene.

  Edgar Reuterskiöld, De nordiska lapparnas religion. Stockholm 1912.

Består av tre kapitler: bjørnefesten, nomadelivets religion og samenes mytologi. På den tiden boken ble skrevet fulgte man en evolusjonshistorisk tolkning av religionene og samisk religion ble dermed i stor grad tolket som en "primitiv" form for religion.

  Uno Holmberg, Lapparnas religion (Lappalaisten uskonto, 1915); svensk overs. v/ Per Boreman, rev. av K.B. Wiklund. Uppsala 1987.

Opprinnelig skrevet i 1915 og er preget av den samme svakhet som Reuterskiölds bok.

  Harald Grundström, Tro och övertro bland lapparna. Stockholm 1942.

  Rafael Karsten, Samefolkets religion: de nordiska lapparnas hedniska tro och kult i religionshistorisk belysning. Stockholm 1952.

Preget av de samme svakheter som Reuterskiölds og Holmbergs arbeider, men er oversiktelig og grundig i sin behandling av de viktigste emner til samisk religionshistorie.

  Olof Pettersson, Jabmek and Jabmeaimo: a comparative study of the dead and the realm of the dead in Lappish religion. Lund 1957.


Nyere studier av samisk religion (monografier):

  Ernst Manker, Nåidkonst: trolltrummans bildvärld. Stockholm 1965.

En lettlest sammenfatning av Mankers omfattende studier av bildene på runebommen (trommen).

  Hans Mebius, Värro: studier i samernas förkristna offerriter. Uppsala 1968.

  Hans Mebius, Sjiele: samiska traditioner om offer. Lund 1972.

Mebius' studie fra 1968 er hans doktoravhandling og er en meget grundig behandling av emnet. Den andre boken er mer lettlest og populær i formen.

  Louise Bäckman, Sájva: föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna. Stockholm 1975.

Doktoravhandling. En meget grundig og lesverdig behandling av samisk materiale knyttet til religiøs praksis og folketro.

  Louise Bäckman og Åke Hultkrantz, Studies in Lapp shamanism. Stockholm 1978.

En meget god innføring i teori- og metodespørsmål til studiet av samisk religion.

  Bo Lundmark, Bæi'vi mánno nástit: Sol- och månkult samt astrala och celesta föreställningar bland samerna. Umeå 1982.

En spennende tolkning av bildene på runebommen.

  Jörgen I. Eriksson, Samisk shamanism. Stockholm 1988.

En (ny-sjamanistisk) tilnærming til samisk religion med vekt på dens betydning for nåtiden.

  Ørnulv Vorren og Hans Kristian Eriksen, Samiske offerplasser i Varanger. Stonglandseidet 1993.

Gjennomgang av samiske offerplasser og deres historiske funksjon i det samiske samfunn.

  Håkan Rydving, The end of drum-time: religious change among the Lule Saami, 1670s-1740s. Uppsala 1993.

Doktoravhandling. Sterk vekt på diskusjon av teori og metode, og meget grundig i sin behandling av religionsskiftet blant lulesamene.

  Odd Mathis Hætta, Samenes gamle religion og folketro. Alta 1994.

Alta museums småskrifter. En populær og lettlest innføring.

  Carl-Martin Edsman, Jägaren och makterna: samiska och finska björnceremonier. Uppsala 1994.

En sammenfatning av Edsmans omfattende studier av det samiske bjørnejaktritualet.

  Arvid Sveen, En stein til gudenes ære: Áhkánjárstábba eller Stallo ved Stállogárggu. Vadsø og Kvalsund 1997.

En kunstners tilnærming til studiet av en berømt offerstein som ble "reddet" fra ødeleggelse på 1930-tallet, og som fortsatt er i bruk.

  May-Lisbeth Myrhaug, I modergudinnens fotspor: samisk religion med vekt på kvinnelige kultutøvere og gudinnekult. Oslo 1997.

Et katolsk / feministisk perspektiv på de kvinnelige maktene i samisk religion. Lettlest innføringsbok.

Akademiske studier av samisk religion (artikkelsamlinger):

  Louise Bäckman and Åke Hultkrantz, Saami pre-Christian religion: studies on the oldest traces of religion among the Saamis. Stockholm 1985.

  Tore Ahlbäck, red. Saami religion : based on papers read at the Symposium on Saami Religion held at Åbo, Finland, on the 16th-18th of August 1984. Åbo 1987.

  Tore Ahlbäk og Jan Bergman Åbo, red., The Saami shaman drum: based on papers read at the Symposium on the Saami Shaman Drum held at Åbo, Finland on the 19th-20th of August 1988. Finland, 1991.


Se også litteraturlisten på det svenske sametingets web-sider:http://www.sb.sametinget.se/religion.htm


Oppdatert: mars 2001