Isaac Olsen: Relation om lappernes vildfarelser og overtro
Oppdragelse hos de underjordiske

Ifølge Isaac Olsen settes samebarna tidlig i skole hos noaidene, og da helst hos noaidene på fjellet fordi disse ble ansett som de dyktigste og hadde de beste muligheter til å drive med sin kunnskap. Opplæringen fant alltid sted mot betaling. Foreldrene måtte også selv sørge for livsmiddel for sine barn under opplæringstiden. Dette ble åpenbart betraktet som vel anvendte penger, for de sa at "det er icke meget, det den guds mand faar, det er hannem vel undt om det var End mere" (s.26).

Barn av de beste noaider kunne imidlertid bli satt i skole "hos de folck som de siger at skal boe ind i fielde, bierge og backe, og i marcken, under Jorden og i siø, vande og Elver" (s.26). I slike tilfeller varte opplæringen bare i noen få dager og krevde ingen utgifter. Når faren etter noen dager kom for å hente sitt barn, måtte han sørge for et offer til læremestrene som hadde tatt godt vare på barnet. Til gjengjeld var da barnet fullt utlært i trolldom og noaidekunst. Hos de underjordiske læremestrene hersket det velstand og der lærte de trollkunst og språk foruten samiske skikker og sedvaner. Ikke minst var språket viktig. De underjordiske insisterte på at det riktige språket var samisk ("finsk") og de

formane dem at de skal intet andet sprog bruge End det finske thi det er det beste sprog som deris Guder bruger og som finnernis forfædre har og brugt og som er ind rettet af Noidus den første og Noide-gaze og andre til forn, om de vild leve lenge og vel, og have lycke til Næring, lif og helbrede Kreature og andet, som er for Nøden saa skal de giøre som de befalle. (s.27)
Det er viktig at en adlyder lærdommen som de underjordiske gir, for hvis ikke kan en bli hardt straffet. Dersom de underjordiske blir sinte og fortørnet over samene,
da pinner og plager de sine venner Jammerlig, som icke giør hvad som de behager og befaller, de siger og finnerne, at de legger en Jern stang imellem tvende klipper eller bierge, som er en dyb dall, eller grube, og graf imellem, og der henger de dem op effter føderne som icke er dem lydige og giør hvad de behager, og plager dem saa ynckelig at det er intet andet som lever i dem uden alleniste hiertet siger finnerne self, før End de sliper dem. (s.28)
De som er blitt opplært av de underjordiske kan senere få hjelp til å skaffe seg dyr som gir god avkastning og lever lenge. Slike dyr kan ikke slaktes, for når de endelig er blitt gamle, hentes de av sine givere og blir borte. Kunnskapen de har ervervet seg kan brukes til å hjelpe andre, til å helbrede, til å få lykke til næring, og alt annet som er gagnlig i det dennesidige. Brukes kunnskapen derimot dårlig, kan det gå en selv og andre ille. En kan bli tatt av de underjordiske og bli borte, både ens kone, barn og husdyr.Utarbeidet av Roald E. Kristiansen til bruk for studenter ved
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø