Isaac Olsen: Relation om lappernes vildfarelser og overtro 
Riter i forbindelse med dåp

Når et barn er blitt født, varmes vann i en kjele. Barnet settes ned i vannet og vaskes grundig over hele kroppen. Deretter tas barnet opp og holdes med føttene under venstre arm. Sittende på kne holdes barnets hode over kjelen og så øser man vaskevannet med høyre hånd over hodet og gnir det godt inn i hodebunnen mens man sier:

Nu sætter ieg det ny det nafn paa dig, som din og voris slegt til forn har hafft, og du skal blive saadan en mand og qvinde som den var, hvilken som var En yperlig og god Noid, som gjorde og forrettet det, og det, med sin konst, og forskaffet og bringet det og det til veie og ingen gick eller vant hannem over i hans konst og lærdom, og Hand var en Kiempe fix, snar og sterck, og af stor forstand i sin konst og Noidekonst, hand var og en god skytter, og fiskere, og vant og forhverfvet paa alle steder, og saadan en, skal du blive som hand var, og der og der i fieldet skalt du veie diur, og der og der skalt du fange fisk. Noide-gadze og de andre smaa gadze, skal være dine lydige tiennere og Toento [doanta = en ond ånd], skal forskaffe dig gods og Rigdom. (s.14)
Hvis barnet er "en qvindis Person" (jente), så sier man at barnet skal bli
saadan En qvinde og konne, som den var, som før hafde dette nafn, hvilket som var vel op lært i Noidekonsten, og forrettet det og det med sin konst, og skaffet og bringet det og det til veie, og vant og forhverffvet paa den maade og saa og saa med sin konst, og saadan en skal du og dette barn blive, som hun var. (s.14)
Dersom en ikke har noen kjente trollfolk å kalle barnet opp etter og det er Noiaden selv som døper barnet, noe som helst skje, så sier han
Noide-gadze skal lære dig Noidekonsten, og give dig lycke og vinding at du bliver en god yperlig Noid, saa du over gaar, og vinder alle i din konst, Toento skal forskaffe dig Rigdom og godt, Wuocko [en ånd som viser seg i skikkelse av en stor fugl og som er noaidenes tjener så lenge de lever] og de andre smaa gadzer skal være dine under danige og beredfærdige tiennere, der og der i fieldet skal du faa og have lycke til at skiude Diur, der og der i siøe og vand og Elver skalt du have lycke til fisk, og blive saa og saadan en mand eller qvinde (s.14f)
Deretter graves et hull under sovestedet der vannet helles ned hvorpå hullet graves igjen. Før kvinnen har født, har de underjordiske åpenbart seg for moren med beskjed om barnets navn og det er viktig at dette adlydes dersom det skal gå barnet godt. Når så alt er klart, skal et dyr ofres til takkoffer og noaiden får et godt fett måltid i belønning foruten penger eller slaktedyr.Utarbeidet av Roald E. Kristiansen til bruk for studenter ved
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø