Isaac Olsen: Relation om lappernes vildfarelser og overtro 
Ur-noaiden

Den "første noaide" benevnes i ulike former som Lappakatatus, Lappakapatatus eller Noidus:

hand har gjort En begyndelse med finnerne og lapperne, og hand har og forordinerit, beskicket og indrettet finnernis lefnet, væsen, sprog, skicker og sæder, med klæde model og huse mannering, saa og lært dem klæde dragten, sproget, og troldmessen, Og forordinerit Noiderne og forskaffet dem Noide-gadze, og de andre Dievele som ere finnerne til hielp og tieniste, saa og de andre Dievele, som ere kallede effter hans Eget Nafn, self hedte han Noidus, og de troldmæstere, som hand haver forordinerit til at være lære mæstere i blant finnerne kaldis - paa findsk, Noide. [noaide] (s.37)
"Noaide" er en hedersbetegnelse i betydningen "vismann" eller "profet", og noaide-gadzeene er hans tjenere fordi skal være som hans engler eller tjenere, eller hans "selskapbsmænd, opvagtere, følgere leedsagere, lærere og Kammerater" (38), dvs. det som ordet "gadze" ifølge Olsen har som grunnbetydning på samisk. Det er samenes oppfatning at dette navnet har sin bakgrunn i den første noaiden, Noidus. Olsen går imidlertid ikke videre inn på denne forestillingen om en "ur-noaide", men det er verd å legge merke til at han foretar et bemerkelsesverdig skifte i kjønnsreferanse når han kommer inn på den såkalte "ur-noaiden":
hans Historie er nock vitterligt men for at hun er noget selsom og underlig, saa og lang, vil mand icke først føre hende her iblant, at spille tiden med (s.38)


Utarbeidet av Roald E. Kristiansen til bruk for studenter ved
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø