Religiøse idealer: Den vise


 
Den "lærde uvitenhet" er en form for "mystisk realisering" av sannheten som overvinner motsetningen mellom selvet og verden. Vismannen, den kloke, er den som på det indre plan forstår hvordan en skal kultivere sitt sinn, hjerte og kropp slik at en handler spontant og naturlig. Slik når den enkelte en mystisk enhet med Tao og balanserer dermed de motsatte tendensene, yin og yang, som ligger bak all forandring i tilværelsen. Taoister tror vanligvis på ulike "sjeler" som bebor mennesket i dets indre. Den åndelige sjel vandrer omkring i drømmer der lidenskaper og ønsker kan resultere i sjelstap. Det er viktig at en bevarer sjelene og etablerer en tilstand av harmoni mellom dem. Det gjør en ved å rense seg for alle distraksjoner og skape et tomrom i seg selv der alle ting kan fremtre slik de er uten ytre innblanding og påvirkning. Når en er befridd for alle urenheter, er en full av den opprinnelige energi (yüan ch'i), dvs. livsprinsippet som hos vanlige mennesker langsomt forvitres fra en blir født og frem til en dør.

Den som holder seg frisk og oppnår høy alder beviser ved det at en har maktet å bevare den opprinnelige energi bedre enn de som blir syke og dør tidlig. Høy alder er derfor et tegn på åndelig kraft (tê) og at en har oppnådd en viss grad av enhet med Tao. Udødelighet er i den forbindelse det ytterste logiske uttrykk for manifestasjon av Tao i form av tê i det enkelte individ, og blant taoister har fysisk udødelighet alltid vært et viktig mål for den religiøse søken. Den som søker udødelighet kan gjøre bruk av flere metoder som alle har det til felles at de skal styrke den rene energi alle mennesker er utstyrt med fra fødselen av. Målet var å bli en "udødelig" (hsien) som kunne leve 1000 år i denne verden dersom en så ønsket, og så, "mett av dage", "stige opp til himmelen i fullt dagslys". Dette var det ytterste målet for taoisten som hadde omformet sin kropp til ren yang energi. En slik person kalles et "fullkomment menneske" og har ikke noe selv, ingen egen fortjeneste og ingen egen berømmelse, men bor umerkelig blant mennesker og følger Tao i alle ting.


Oversikt:

1. Generell karakteristikk
2. Vismennene og skriftene
3. Religiøse idealer
Filosofisk taoisme
Lao tzu og Tao Te Ching
Den vise
Religiøs taoisme
Chuang tzu
De udødelige

Noen grunnbegreper:

Tao
Te
Yin og yang
Ch'i