Taoismens grunnbegreper: Yin og yang


 
Yin og yang betyr egentlig den mørke og den lyse siden av et høydedrag. En finner begrepene brukt første gang i et skrift Hsi tz'u fra det 4.årh. f.Kr. som er et tillegg til boken I Ching. Yin og yang kan betegnes som to komplementære og uavhengige prinsipper eller faser som veksler i tid og rom og som uttrykker den harmoniske vekslingen mellom alle motsetningspar i kosmos. I et taoistisk skrift, Huai-nan-tzu, ("Mester Huai-nans bok"), er det beskrevet hvordan den primordiale pust (yüan ch'i) spaltet seg i den lyse eteriske yang-pusten som ga opphav til Himmelen, og i den tyngre og råere yin-pusten som ga opphav til jorden. Spredningen og vekselvirkningen mellom yin og yang ga så opphav til de 10,000 ting, dvs. til totaliteten av alt værende.

I taoismen er yin og yang det kosmiske symbolet for den opprinnelige enhet og harmoni slik denne enheten kommer til uttrykk i den dualistiske verden og betegner dermed også den regulerende kosmiske kraft i tilværelsen. Yin-yang diagrammet viser tilværelsens negative og positive krefter som ikke kan eksistere uavhengig av hverandre. De to kreftene veksler med hverandre hele tiden. Etter hvert som yang øker, vil den til slutt nå sitt maksimum for deretter å bli overvunnet av yin som så øker til yin har nådd sitt maksimum, og så fortsetter runddansen. Dette kan lignes med vekslingen i årstidene: om våren kommer solen stadig høyere på himmelen med den følge at lys og varme øker (økning av yang) inntil solen når sin fulle kraft ved høysommer. Deretter avtar lyset og varmen utover høsten og mørket og kulden overtar (yin øker) inntil dette aspektet når sitt maksimumspunkt ved vinterstid. Dermed overtar yang-innflytelsen med ny vår og sommer, og slik fortsetter den naturlige sykliske prosessen. Det tilsvarende observerer man hver dag når dagslys og nattemørke veksler. Også godt og ondt inngår i den samme vekslingsprosess. De er forbundet med hverandre slik at kimen til det ene allerede er potensielt til stede i det andre.

Symbolsk representerer yin og yang ulike typer kvaliteter:

Yin                    Yang
negativ                positiv
kvinnelig             maskulin
mørk                   lys
jord                    himmel
passivitet            kreativitet


Oversikt:

1. Generell karakteristikk
2. Vismennene og skriftene
3. Religiøse idealer
Filosofisk taoisme
Lao tzu og Tao Te Ching
Den vise
Religiøs taoisme
Chuang tzu
De udødelige

Noen grunnbegreper:

Tao
Te
Yin og yang
Ch'i